Algemene informatie

Bestuurssamenstelling St. voor Cultuur, Sport en Spel per 01-01-2016

Voorzitter: B.J. (Bert) Ribbers

Secretaris: M. (Marja) Schulenberg-v.d. Werf

Penningmeester: G.B. (Gerrit) Sprokkereef

---

Privacy verklaring

De Stichting voor Cultuur, Sport en Spel respecteert ieders privacy en respecteert het vertrouwen dat u in ons stelt. Graag informeert St. CSS u over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens.

De informatie over u die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. U heeft altijd het recht op inzage, rectificatie en verwijderen.

Met deze privacy verklaring maken wij duidelijk, waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij ieders privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij informatie aan u of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving

De St. voor Cultuur, Sport en Spel volgt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deze wet stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is.

Identiteit van de gegevensverwerker

De Stichting voor Cultuur, Sport en Spel is een vrijwilligersorganisatie ter bevordering van de leefbaarheid in Borculo. Het bestuur bestaat uit drie personen, bijgestaan door diverse vrijwilligers voor het uitvoeren van activiteiten.

Vanwege de beperkte omvang van de organisatie en activiteiten en omdat bij deze activiteiten in principe geen persoonsgegevens worden verwerkt, kan de privacy worden beheerd door het bestuur en wordt afgezien van een aparte functionaris gegevensbescherming.

 

Inzage van gegevens

Het is mogelijk de St. voor Cultuur, Sport en Spel te vragen om inzage van uw persoonsgegevens, als deze voor een activiteit zijn gevraagd. Wanneer iemand om inzage in zijn/haar persoonsgegevens vraagt, worden deze pas getoond als er voldoende zekerheid is, dat de aanvrager is, wie hij/zij zegt dat deze persoon is. Dit doet de St. CSS ter bescherming van de privacy.

Informatie stopzetten

Als iemand geen prijs stelt op informatie van St. voor Cultuur, Sport en Spel, kan hij/zij dit schriftelijk aan ons laten weten via info@cultuursportspel.nl. St. voor Cultuur, Sport en Spel zal er dan voor zorgen dat diegene niet meer wordt benaderd.

Beeld-, video- en geluidsmateriaal tijdens activiteiten

De Stichting voor Cultuur, Sport en Spel kan tijdens activiteiten beeld-, video- en geluidsmateriaal van deelnemers verzamelen. Dit materiaal kan worden gebruikt voor promotiemateriaal, zoals flyers, op de website en op facebook. Op uitdrukkelijk verzoek via info@cultuursportspel.nl en met redenen omkleed zullen wij beeld-, video- en geluidsmateriaal verwijderen.

Vragen

Het bestuur van de Stichting voor Cultuur, Sport en Spel vindt het vanzelfsprekend dat iedereen duidelijk en compleet wordt geïnformeerd over ieders privacy. Mochten er vragen zijn over deze privacyverklaring of over de manier waarop St. CSS met uw gegevens omgaat, dan kunt u ons hierover vragen stellen via info@cultuursportspel.nl.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u deze klacht melden via info@cultuursportspel.nl.

Wijzigingen en datum

Deze privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds de actuele privacyverklaring vinden.

Deze algemene informate en de privacyverklaring zijn het laatst gewijzigd op 09-05-2018.

---

 

IN MEMORIAN JAN RIBBERS  

 

Helaas is op 13-08-2012 onze zeer gewaardeerde Voorzitter en initiatiefnemer Jan Ribbers overleden, na een slepende ziekte.

Bijna tot de laatste dag is hij voor alle activiteiten in touw geweest, ter bevordering van de leefbaarheid in Borculo en de regio. Daar leefde hij voor.

In 1999 heeft hij de St. voor Cultuur, Sport en Spel opgericht en de unieke smokkeltochten daarin ondergebracht. Vervolgens kwam hij met veel ideeën voor activiteiten en evenementen en vormde deze stichting de basis voor diverse andere organisaties.

Hij stapte in hiaten, die anderen lieten ontstaan en vulde deze door zijn inbreng. Samen met anderen is hierdoor veel tot stand gebracht.

Jan had een groot netwerk bij vele instanties en bij de overheid. Hij kreeg deuren open, die voor anderen gesloten bleven.

Jan had altijd goede ideeën en inspireerde iedereen om zich heen. Hij had zijn werk nog lang niet af. We missen zijn inzet en zijn persoonlijke benadering.

We hopen in de geest van zijn ideeën verder te kunnen werken.

© 2020 | cultuursportspel | Alle rechten voorbehouden